Ik ben een ervaren adviseur, projectleider, procesbegeleider en programmamanager in de zorg- en welzijnssector.

Ik word enthousiast van het proces, waarbij er vanuit een intrinsieke motivatie door verschillende partijen in gezamenlijkheid een idee, product of programma tot stand wordt gebracht. Altijd vanuit de positie waarbij de burger, bewoner, patiënt of cliënt centraal staat.

Mensen in hun waarde laten en in hun kracht zetten, terwijl je aansluit op wat de persoon wil, daar draait het voor mij in de zorg om.

Ik ben klantgericht, zie en benut kansen. Mijn klanten omschrijven mij als doortastend en resultaatgericht. Ik ben een goede netwerker, transparant, heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werk zorgvuldig.

Als u met andere partijen wilt samenwerken, als u advies wilt over welke richting u in het licht van ontwikkelingen of beleidswijzigingen op zou kunnen, als u uw kwaliteit van handelen wilt verbeteren of een andere vraag of idee hebt, waarvoor u een kartrekker, projectleider of begeleider nodig hebt, neem gerust contact met me op.

Projecten

Lopende projecten

Afgeronde projecten

 • Interim Programmamanager Het Huisartsenteam
 • sinds 2021
 • Gedurende een korte periode zal ik een deel van de taken van de Programmamanager chronische zorg en GGZ van Het Huisartsenteam waarnemen.

 • Gastdocent Breederode Hogeschool Rotterdam
 • sinds 2021
 • Voor de opleiding Overgangsconsulent ben ik gevraagd om gastlessen te verzorgen over Praktijkvoering en Ondernemerschap.

 • Interim GGZ-manager Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. voor huisartsenzorggroep Nucleus Zorg, Zeeuws-Vlaanderen
 • sinds Maart 2020
 • Nucleus Huisartsen GGZ B.V. voert een GGZ-zorgprogramma uit voor huisartsen en POH’s-GGZ in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Het doel van het zorgprogramma is een eenduidige en transparante werkwijze door de POH-GGZ, toegankelijkheid van zorg verbeteren en een hoge kwaliteit van zorg bewerkstelligen. Dit doen we door het aanbieden van een scholingsprogramma voor de huisartsen en POH’s-GGZ, het organiseren van intervisie en supervisie, het versterken van de samenwerking met het sociaal domein, de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ, het opzetten van multidisciplinaire overleggen in de huisartspraktijk en innovatieve ontwikkelingen in gang zetten, zoals de functie POH-Jeugd. Mijn functie is directe lijnmanager van de POH’s-GGZ die in dienst zijn van Nucleus Zorg, coördinator voor alle POH’s-GGZ in de regio als het gaat om allerlei aspecten van deskundigheidsbevordering, implementeren van het zorgprogramma van Nucleus Huisarten-GGZ, gesprekspartner voor de zorgverzekeraar en ketenpartners en aanjager van nieuwe ontwikkelingen.

 • Projectleider Samenwerken rondom Jeugd in Zeeuws-Vlaanderen
 • sinds 2017
 • De huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen, de 3 gemeenten en de GGD Zeeland zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking rondom jeugd op te zetten en te verstevigen. Begrijpen wat ieders domein doet in de jeugdzorg, elkaar kunnen vinden en juiste verwijzingen zijn hierbij leidraad. De gemeente Terneuzen heeft mij gevraagd om dit proces te begeleiden.

 • Coördinator van Behandelcentrum Brabant, specialisten in ouderenzorg
 • van mei 2015 tot maart 2021
 • Behandelcentrum Brabant is een netwerkorganisatie van 3 instellingen in de ouderenzorg: Stichting Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert. Als coördinator ondersteun ik het management bij de implementatie en borging van het jaarplan, waarmee Behandelcentrum Brabant uitgebouwd wordt tot een volwaardig samenwerkingsverband.

 • Interim Coördinator GGZ en Ouderenzorg - Het Huisartsenteam
 • van Maart 2020 tot Juli 2020
 • Het Huisartsenteam voert een aantal zorgprogramma’s uit voor de aangesloten huisartsen en met ketenpartners, o.a. op het terrein van GGZ en Ouderenzorg. Vanwege het vertrek van de coördinator, neem ik voor een korte periode deze taken waar.

 • Projectmanager Centrum Seksuele Gezondheid - Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
 • van Juli 2019 tot Juli 2020
 • Bij de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is sinds 2006 een curatieve SOA-poli operationeel. Er bestaat de wens om bij deze poli een kwaliteitsslag te maken en de poli uit te breiden tot een breed centrum voor seksuele gezondheid voor de regio Zuid-Holland Zuid. Als projectmanager ondersteun ik dit project.

 • Projectleider Digitaal Platform zoekuwzorgaanbieder.nl regio West-Brabant
 • van Januari 2017 tot Januari 2019
 • In 2014-2015 is in de regio Breda/ Etten-Leur een stuurgroep geformeerd die verantwoordelijk was voor de opzet en uitvoering van het project ‘Goed schakelen in de Basis-GGZ’. Eén van de ambities was inzicht verkrijgen in wie wat doet in het sociaal domein en het GGZ-domein. Dat inzicht zou nl. de samenwerking met en de samenhang tussen de verschillende domeinen en echelons moeten bevorderen. Hiertoe werd een sociale kaart ingericht. Zo’n sociale kaart is echter pas echt van meerwaarde als deze digitaal benaderd kan worden en de gegevens geactualiseerd zijn. De Huisartsenkring West-Brabant wil zich hier sterk voor maken en samen met de 4 zorggroepen dit in de regio tot stand brengen. Ik ben door de Huisartsenkring aangesteld als projectleider voor dit project. Gaandeweg is de focus van dit project uitgebreid en samengevoegd met een aanpalend project in West-Brabant, nl. het digitaliseren van de gegevens medisch specialisten en huisartsen zodat zij elkaar makkelijker kunnen vinden. Er wordt gestreefd naar een digitaal platform zoekuwzorgaanbieder.nl, voor zowel burgers als zorgprofessionals.

 • Projectleider GGZ Zeeuws-Vlaanderen: samenwerkingsafspraken rondom mensen met een ernstig psychiatrische aandoening tussen GGZ-echelons, huisartsenzorg en sociaal domein
 • van April 2017 tot December 2018
 • Als vervolg op het GGZ-project in Zeeuws-Vlaanderen rondom het organiseren van de Basis-GGZ, richt dit 2e GGZ-project zich op de samenwerking tussen SGGZ, GBGGZ, huisartsenzorg en het sociaal domein rondom patiënten met een stabiele ernstige psychiatrische aandoening. In het kader van de ambulantisering wordt de zorg voor deze mensen vanuit de specialistische GGZ overgedragen aan de generalistische basis-ggz of huisartsenzorg en zullen ook de aanbieders in het sociaal domein hier een rol in gaan spelen. Om de zorg voor deze doelgroep zo naadloos mogelijk te laten verlopen is het nodig om samenwerkingsafspraken met elkaar te maken op inhoud en proces, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Ik ondersteun de Stuurgroep GGZ Zeeuws-Vlaanderen om aan deze doelen te werken.

 • Projectleider kennisvermeerdering Q-koorts bij Q-support in 's-Hertogenbosch
 • van Juni 2015 tot 1 april 2017
 • Stichting Q-support adviseert en begeleidt patiënten met chronische Q-koorts en QVS (Q-koortsvermoeidheidssyndroom) op het gebied van welzijn en behandeling, werk, inkomen en verzekeringen. Daarnaast stimuleert Stichting Q-support onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de behandeling ervan. Q-support wil in het belang van de patiënten de awareness van diagnose en behandeling van Q-koorts bevorderen onder diverse medische beroepsgroepen. Als projectleider kennisvermeerdering ben ik verantwoordelijk voor het vergroten van materiaalontwikkeling en het verleiden van medische beroepsgroepen om hun kennis over Q-koorts te vergroten.

 • Projectleider om de GGZ-structuur in de eerste lijn vorm te geven voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen
 • van Februari 2015 tot Februari 2017
 • Vanuit het GGZ Platform dat in de regio Zeeuws-Vlaanderen actief is, is een stuurgroep GGZ opgericht om de samenwerking in de huisartsenpraktijken en met ketenpartners rondom GGZ-problematiek te versterken en formaliseren. Ik ben als projectleider van dit project verantwoordelijk om de verschillende partijen in dit traject samen te brengen en het landelijk beleid te vertalen naar de regionale situatie. Onderdeel van dit project is het faciliteiten van de huisartsen door de inzet van de praktijkondersteuner GGZ en het organiseren van de 3-uursregeling POH-GGZ. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd in een verwijsprotocol tussen de 3 echelons in de GGZ en worden deze afspraken in pilotteams uitgevoerd. Op de website www.versterkingeerstelijn.nl is een nadere toelichting van dit project te vinden.

 • Projectondersteuner Psychologenpraktijk 4mb
 • van juli 2016 tot november 2016
 • In het kader van de ISO-certificatie heb ik psychologenpraktijk 4mb ondersteund door middel van het organiseren van een SWOT-analyse voor de medewerkers.

 • Projectondersteuner psychologenzorggroep Psywijzer
 • van juli 2016 tot november 2016
 • Voor de psychologenzorggroep Psywijzer heb ik een nascholing georganiseerd voor POH’s-GGZ werkzaam bij huisartsen in de regio Bergen op Zoom/ Roosendaal.

 • Schrijven van het Jaarplan 2015 in opdracht van het bestuur Medische Staf Huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen
 • van april 2015 tot mei 2015
 • De Medische Staf Huisartsen in de regio Zeeuws-Vlaanderen heeft mij ingehuurd om hun jaarplan 2015 te schrijven.

 • Projectmanager GGZ voor het implementeren van de flexmodule POH-GGZ voor een huisartsenzorggroep in West-Brabant
 • van april 2014 tot april 2015
 • De HuisartsenZorggroep Breda e.o. organiseert voor de bij hen aangesloten huisartsen de CET-regeling POH-GGZ. Als projectmanager GGZ werd ik aangesteld om dit proces vorm te geven.

 • Organiseren van een werkconferentie rondom kwetsbare ouderen in opdracht van het Regionaal Platform Geriatrie
 • van februari 2014 tot juni 2015
 • Het Regionaal Platform Geriatrie heeft mij aangesteld om een werkconferentie te organiseren rondom het thema kwetsbare ouderen in de keten. De conferentie heeft plaatsgevonden in het Amphiaziekenhuis op 12 juni 2014.

 • Vormgeven van een samenwerkingsconvenant voor gezondheidscentrum Slotjesveste in Oosterhout
 • van februari 2014 tot april 2014
 • Slotjesveste in Oosterhout is een gezondheidscentrum waarin naast diverse zorgaanbieders gehuisvest zijn. Om de samenwerking tussen deze orgaanbieders te formaliseren ben ik gevraagd een convenant voor hen op te stellen.

 • Projectleider inrichten Basis GGZ regio Breda / Etten-Leur
 • van september 2014 tot december 2015
 • HuisartsenZorggroep Breda e.o., Het Huisartsenteam, Indigo Brabant, Amphiaziekenhuis, Surplus Welzijn, IMW Breda en de psychologencoöperatie Psywijzer hebben in het project ‘Goed Schakelen in de Basis-GGZ’ hun krachten gebundeld om de Basis-GGZ in de regio Breda / Etten-Leur vorm te geven. Ik werd ingezet om dit project te leiden, waarvoor subsidie werd verkregen van Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland. Het project omvatte 3 ambities: in kaart brengen van wie wat doet in het GGZ en het sociaal domein, verwijs- en ketenafspraken formaliseren tussen de 3 echelons in de GGZ en met het sociaal domein en veilig communiceren. Op de website van VEZN is meer informatie over dit project te vinden: http://versterkingeerstelijn.nl.

Referenties

 • Adrie de Laat, Ellie Biemans, Titus van den Eijnden

  Clustermanagers De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring, inmiddels gefuseerd tot Mijzo

  "Lucia verstaat de kunst om medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en vanuit die basis de samenwerking te optimaliseren. "

  Lucia is de afgelopen jaren als projectmanager betrokken geweest bij de doorontwikkeling van Behandelcentrum Brabant (BCB). Een samenwerking tussen de drie behandeldiensten van toen nog 3 organisaties.
  Met goede vragen en een praktische inslag heeft Lucia BCB verder gebracht.

  Behandelcentrum Brabant bestond uit de behandeldiensten van 3 VVT instellingen die nu Mijzo vormen. Lucia had de projectmatige, ondersteunende rol naar de managers van de behandeldiensten. Ze hielp bij het inhoudelijk ontwikkelen van multidisciplinaire zorgpaden, het inzichtelijk maken en houden van de verscheidene expertises en het organiseren van incompany scholingen en symposia. Verder was ze de spil binnen de communicatie intern en extern, waarbij ze gebruik kon maken van communicatiedeskundigen.
  Het op één lijn krijgen en houden van bijna 180 medici, paramedici, gedragswetenschappers en andere professionals is geen eenvoudige opgave. Met haar kenmerkende opgewektheid en humor heeft Lucia zich ingezet om dit wel voor elkaar te krijgen. Lucia verstaat de kunst om medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en vanuit die basis de samenwerking te optimaliseren. Daarmee heeft Lucia mede een belangrijke bijdrage geleverd aan een voorloper van Mijzo!

  Lees volledige referentie

 • Annemieke de Groot

  Directeur Stichting Q-Support

  "Q-support heeft zich tot doel gesteld om gedurende haar projectperiode stevig te investeren in de vermeerdering van kennis hierover en Lucia heeft deze taak prima opgepakt."

  Lucia heeft zich geruime tijd bij Q-support bezig gehouden met het thema kennisvermeerdering. De Q-koorts patiënt wordt nog bijna dagelijks geconfronteerd met artsen en professionals die onvoldoende kennis hebben van Q-koorts en breder zoönosen. Q-support heeft zich tot doel gesteld om gedurende haar projectperiode stevig te investeren in de vermeerdering van kennis hierover en Lucia heeft deze taak prima opgepakt.
  Q-support is eindig. Maar met Lucia als projectleider en Alfons Olde Loohuis als deskundige die nascholing door het hele land heeft gegeven en nog geeft hebben we het kennisniveau ten aanzien van Q-koorts zeker tot een hoger plan gebracht.

  Lees volledige referentie

 • Joos Vaessens

  Bestuurder in de zorg

  "Ik heb Lucia als een deskundig en betrokken collega ervaren die naast de kwaliteit van haar eigen werk ook graag de kwaliteit van het grotere geheel in de gaten houdt"

  In de afgelopen jaren heb ik Lucia als een deskundig en betrokken collega ervaren die naast de kwaliteit van haar eigen werk ook graag de kwaliteit van het grotere geheel in de gaten houdt en er haar steentje aan bijdraagt. Lucia is in staat om onderwerpen die voor haar onbekend zijn, zich toe te eigenen en er een zeker specialisme in te ontwikkelen. Bij Robuust werd ze met die eigenschap een van de GGZ deskundigen van ons team.

  Lees volledige referentie

 • Els van den Heuvel

  Eerstelijnspsycholoog, Gz-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut

  "Lucia is een vriendelijke persoonlijkheid die het belang van een goede communicatie op waarde weet te schatten. Ze is gedreven, enthousiast en resultaatgericht"

  In de jaren dat ik samenwerk met Lucia Walter heb ik haar leren kennen als een deskundig en professioneel adviseur en procesbegeleidster. Lucia is op de hoogte van de ontwikkelingen en van subsidiemogelijkheden binnen de eerstelijnszorg en deelt haar kennis. Ze is goed in het opzetten en begeleiden van projecten en in het stimuleren van mensen om mee te denken in de ontwikkeling van projecten. Ik noem met name de opzet van de pilot dbc depressie in de regio West- en Midden Brabant en recent het schrijven van het projectplan 'Goed schakelen in de Basis-GGZ', West-Brabant regio Breda / Etten-Leur. Voor dit project is inmiddels mede dankzij de inzet van Lucia subsidie toegekend door VEZN. Daarbij is Lucia een vriendelijke persoonlijkheid die het belang van een goede communicatie op waarde weet te schatten. Ze is gedreven, enthousiast en resultaatgericht. Geef Lucia de ruimte en ze krijgt het voor elkaar!

  Lees volledige referentie

 • Ruud Verstralen

  ZZP-er in de zorg, POH GGZ/SPV, Consulent Stoppen met Roken

  "Lucia heeft kennis van zaken, kan gestructureerd werken en is in staat anderen te stimuleren en enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen"

  Ik heb Lucia leren kennen in haar functie als programma adviseur van Robuust. Zij ondersteunde hierbij de praktijkondersteuners GGz, o.a. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Lucia is een gedreven, serieuze en betrokken vrouw. Zij heeft kennis van zaken, kan gestructureerd werken en is in staat anderen te stimuleren en enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Dit doet ze op een rustige uitnodigende manier. Door deze kwaliteiten is zij ook in staat op een natuurlijke manier om te gaan met weerstanden. Kortom een prettige partner om mee samen te werken en nieuwe uitdagingen mee aan te gaan.

  Lees volledige referentie

 • Ben de Haan

  Regionaal beleidsmedewerker volksgezondheid bij Gemeente Oud-Beijerland

  "Lucia is zeer sterk in het opzetten van de planning en bewaken van de voortgang. Doelbewust en daadkrachtig toewerken naar een operationele invulling"

  Gedurende 7 jaar ben ik leidinggevende geweest van Lucia. Wat mij opviel bij haar is de manier waarop ze de aanpak van complexe problematiek aanvliegt. Analyserend, afpellend en in korte tijd komen met een projectvoorstel waarbij in grote lijnen het fundament staat. Zij is zeer sterk in het opzetten van de planning en bewaken van de voortgang. Doelbewust en daadkrachtig toewerken naar een operationele invulling. Tegenwoordig noemen we dat allemaal SMART. Over de projecten die we samen hebben gedaan (w.o. moa, soa, vaccinatiecampagnes, draaiboeken en meldpunt) kijk ik nog steeds met volle tevredenheid terug. Lucia is een sterke merknaam!

  Lees volledige referentie